Menu Zamknij

Regulamin

  1. HARMONOGRAMY Zajęcia odbywają się wg harmonogramów ustalonych przed rozpoczęciem zajęć. Harmonogramy nie mogą ulegać zmianie w trakcie trwania zajęć. Szczególne, uzasadnione przypadki zmiany harmonogramu wymagają zgody obu stron.
  2. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ Firma Germania zobowiązuje się w razie zaistniałej potrzeby odwoływać zajęcia najpóźniej na jeden dzień przed ich planowanym odbyciem do godziny 16.00, wykluczając sprawy losowe, które mogą uniemożliwić przeprowadzenie zajęć. Kursanci zobowiązują się odwoływać zajęcia grupy poprzez Kierownika Grupy najpóźniej na jeden dzień przed ich planowanym odbyciem do godziny 16.00. Zajęcia odwoływane przez Kursantów w ustalonym terminie oraz zajęcia odwoływane przez firmę Germania podlegają odrabianiu w terminie ustalonym przez obie strony. Zajęcia odwoływane przez Kursantów w terminie późniejszym niż na jeden dzień (do godz. 16.00) przed ich planowanym odbyciem nie podlegają odrabianiu i są traktowane, jakby się odbyły.
  3. NIEOBECNOŚCI Listy obecności są sprawdzane na każdych zajęciach. Kursanci, którzy mają powyżej 4 godzin nieobecności w miesiącu są zobligowani do dodatkowego zaliczenia materiału z danego miesiąca. Sposób zaliczenia jest każdorazowo ustalany przez Lektora, np. w formie testu, wypowiedzi ustnej, dodatkowych ćwiczeń itp. Brak zaliczenia zaległego materiału skutkuje usunięciem z grupy w porozumieniu z działem HR. Wyjątek stanowią dłuższe nieobecności podyktowane problemami zdrowotnymi lub wynikające z decyzji Pracodawcy (np. delegacje).
  4. TESTY i EGZAMINY Lektorzy przeprowadzają regularne kartkówki i testy bieżące. W połowie semestru zostanie przeprowadzony pisemny test semestralny, a w czerwcu egzamin końcowy (pisemny i ustny). Zaliczenie testu semestralnego i egzaminu końcowego (pisemny i ustny) są warunkami koniecznymi do zaliczenia kursu i uzyskania dyplomu.
  5. USUNIĘCIE Z KURSU W przypadkunieobecności powyżej 4 godzin w miesiącu i braku zaliczenia omówionego materiału, niedostatecznej oceny z testu semestralnego lub egzaminu Kursant zostaje usunięty z grupy w porozumieniu z działem HR. Dział HR ma prawo egzekwować zwrot kosztów kursu, jaki poniósł Pracodawca na rzecz Pracownika.