Menu Zamknij

RODO

Administratorem danych osobowych jest Germania dr Katarzyna Michalak, ul. Fijewskiego 23p, 40-748 Katowice.

Dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania Zleceniodawca wykorzystuje w następujących celach:

  • zawarcie i wykonywanie niniejszej umowy, w tym rozpatrywanie reklamacji oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
  • wypełnianie obowiązków prawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO);
  • tworzenia na wewnętrzne potrzeby list obecności, dzienników, zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora);
  • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy do momentu ich przedawnienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – czyli uzasadniony interes administratora).

Zleceniobiorca ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich   danych   oraz   ich   poprawiania, kontaktując się z Administratorem Danych. Zleceniobiorca ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie jego dane są przetwarzane przez Zleceniodawcę, jak również ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Nadto Zleceniobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych  oraz  cofnięcia  udzielonej  zgody w dowolnym  momencie. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Zleceniodawcę oświadczenia o cofnięciu zgody.