Menu Zamknij

Lekcje

W pracy często musimy wyrażać swoją opinię. Łatwiej przychodzi zgodzić się z jakąś propozycją. A jak odmówić w języku niemieckim, aby kogoś nie urazić?

▪️ Zustimmung – zgoda
▪️ Das finde / glaube / meine ich auch. – Też tak sądzę / uważam / myślę.
▪️ Das ist ein guter Vorschlag. – To jest dobra propozycja.
▪️ Die Idee gefällt mir. – Podoba mi się ten pomysł.
▪️ Genau! So sehe ich das auch. – Dokładnie! Też tak to widzę.
▪️ Einverstanden! – Zgoda!
▪️ Richtig! – Prawda!
▪️ Gute Idee! – Dobry pomysł!
▪️ Ich stimme Ihnen zu. – Zgadzam się z Panią / Panem.

▪️ Ablehnung – odmowa
▪️ Das ist doch nicht wahr / nicht richtig. – To nie prawda / nie zgadza się.
▪️ Das ist falsch. – To jest źle.
▪️ Leider muss ich den Vorschlag ablehnen. – Niestety muszę odrzucić tę propozycję.
▪️ Das finde / glaube / meine ich nicht. – Tak nie sądzę / uważam / myślę.
▪️ Da bin ich anderer Meinung. – Jestem innego zdania.
▪️ Ich bin damit nicht einverstanden. – Nie zgadzam się z tym.

W pracy często prowadzimy rozmowy telefoniczne. Oto kilka przydatnych zwrotów:

▪️ Was kann ich für Sie tun? Co mogę dla Pani/Pana zrobić?
▪️ Mit wem möchten Sie sprechen? Z kom chciałby Pan/Pani rozmawiać?
▪️ Ich würde gerne Herrn/Frau Stirner sprechen. Chciałabym/Chciałbym rozmawiać z panią Striner.
▪️ Schön, dass Sie anrufen. Świetnie, że Pani/Pan dzwoni.
▪️ Worum geht es? O co chodzi?
▪️ Ich kümmere mich gleich darum. Zaraz się tym zajmę.
▪️ Ich prüfe das und melde mich dann wieder bei Ihnen. Sprawdzę to i odezwę się do Pani/Pana.
▪️ Ich wollte mich danach erkundigen, ob/wie … Chciałabm/chiałbym się dowiedzieć, czy/jak
▪️ Ich rufe an wegen des Problems mit …. Dzwonię z powodu problemu z…
▪️ Ich danke Ihnen herzlich für die Informationen. Bardzo dziękuję za informacje.
▪️ Sie haben mir sehr geholfen. Bardo mi Pan pomógł/ Pani pomogła.
▪️ Vielen Dank und auf Wiederhören. Dziękuje i do usłyszenia.

Standardowa umowa o pracę zawiera zawsze konkretne punkty dotyczące wynagrodzenia, czasu pracy, wypowiedzenia itp. Jak to jest po niemiecku?

▪️ der Arbeitsvertrag – umowa o pracę
▪️ befristet – na czas określony
▪️ unbefristet – na czas nieokreślony
▪️ das Arbeitsverhältnis – stosunek pracy
▪️ der Arbeitnehmer – pracownik
▪️ der Arbeitgeber – pracodawca
▪️ das Arbeitsentgelt – wynagrodzenie za pracę
▪️ der Lohn – wynagrodzenie pracownika fizycznego
▪️ das Gehalt – wynagrodzenie pracownika umysłowego
▪️ die Arbeitszeit – czas pracy
▪️ die Überstunden – nadgodziny
▪️ die Teilzeitarbeit – praca w niepełnym wymiarze godzin
▪️ die Kündigung – wypowiedzenie
▪️ die Kündigungsfrist – termin wypowiedzenia
▪️ die Abfindung – odprawa
▪️ der Urlaubsanspruch – prawo do urlopu
▪️ die Probezeit – okres próbny
▪️ die Dienstreise – podróż służbowa

Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną w języku niemiecku!
✔️Vorstellungsgespräch – Was für Fragen kann man erwarten?
Rozmowa kwalifikacyjna – Jakich pytań można oczekiwać?

✔️Was wissen Sie über unser Unternehmen / über die von uns angebotenen Produkte? – Co Pani/Pan wie o naszej firmie / o oferowanych przez nas produktach?
✔️Was wissen Sie über die Branche / die angestrebte Arbeitsstelle? – Co Pani/Pan wie o tej branży / o stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje?
✔️Warum bewerben Sie sich gerade auf diese Stelle? – Dlaczego ubiega się Pani/Pan właśnie o to stanowisko?
✔️Was erwarten Sie für sich von dieser Stelle im Hinblick auf Ihre berufliche Entwicklung? – Czego oczekuje Pani/Pan po pracy na tym stanowisku pod kątem rozwoju zawodowego?
✔️Warum sind Sie für uns der richtige Kandidat? – Dlaczego jest Pani/Pan tym właściwym kandydatem dla nas?
✔️Sind Sie bereit, auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten zu arbeiten und Überstunden zu machen? – Czy jest Pani/Pan gotowa/y pracować także poza zwyczajowymi godzinami pracy i w nadgodzinach?
✔️Was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? – Jakie ma Pani/Pan oczekiwania w odniesieniu do wynagrodzenia?
✔️Welche Fragen haben Sie an uns? – Czy ma Pani/Pan pytania do nas?

O pieniądzach podobno się nie rozmawia, ale czasem trzeba.
Jak to zrobić po niemiecku?

▪️ einen Kredit einräumen / gewähren – przyznać kredyt
▪️ Geld auf ein Konto einzahlen – wpłacić pieniądze na konto
▪️ Geld vom Konto abheben – wypłacić pieniądze z konta
▪️ Geld überweisen – przelać pieniądze
▪️ ein Konto eröffnen / auflösen – otworzyć / zlikwidować rachunek bankowy
▪️ das Konto überziehen – przekroczyć stan konta
▪️ laufendes Konto – rachunek bieżący
▪️ einen Kredit bei der Bank aufnehmen – zaciągnąć kedyt w banku
▪️ die Kosten tragen – ponosić koszty
▪️ auf seine Kosten kommen – wyjść na swoje
▪️ ins Geld gehen – pociągać za sobą duże koszty
▪️ das Geld zum Fenster hinauswerfen – wyrzucać pieniądze w błoto

Porozmawiajmy o spółkach! Jak brzmią ich pełne nazwy i skróty w języku niemieckim?

▪️ Aktiengesellschaft (AG) – spółka akcyjna
▪️ Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
▪️ Kommanditgesellschaft (KG) – spólka komandytowa
▪️ Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) – spółka cywilna
▪️ Partnrschaftsgesellschaft (PartG) – spółka partnerska
▪️ stille Gesellschaft – spółka cicha
▪️ offene Handelsgesellschaft (OHG) – spółka jawna
▪️ Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) – spółka komandytowo-akcyjna

Czy wiesz, jak brzmią po niemiecku zawody prawnicze i nazwy osób związanych z prawem?

▪️ der Richter – sędzia
▪️ der Staatsanwalt – prokurator
▪️ der Rechtsanwalt – adwokat
▪️ der Rechtsberater – radca prawny
▪️ der Notar – notariusz
▪️ der Gerichtsvollzieher – komornik
▪️ der Insolvenzverwalter – syndyk
▪️ der Justizangestellte – sekretarz sądowy
▪️ der Rechtsreferendar – aplikant
▪️ der Mandant – klient (np. adwokata, radcy prawnego)

❗️Oczywiście należy o tym pamiętać, że od powyższych słów można tworzyć również formy żeńskie, np. die Notarin, die Rechtsanwältin itd.

Nie samą pracą człowiek żyje ???? Czasem trzeba coś zjeść! Poniżej kilka zwrotów używanych podczas zamawiania w restauracji.

✔️ Was bekommen / nehmen Sie? – Co Państwo zamawiają?
✔️ Was hätten Sie gern? – Co Państwo sobie życzą?
✔️ Was möchten Sie trinken? – Co chcieliby Państwo do picia?
✔️ Kann ich Ihnen noch etwas bringen? – Czy mogę coś jeszcze podać?
✔️ Geht das zusammen oder getrennt? – Płacą Państwo razem czy osobno?
✔️ Wir möchten gern bestellen. – Chcielbyśmy złożyć zamówienie.
✔️ Ich hätte gern…. – Poproszę….
✔️ Zum Nachtisch möchte ich…. – Na deser chciałbym/chcialabym….
✔️ Die Rechnung bitte. – Rachunek proszę.

Należy pamiętać, że forma grzecznościowa Sie jest uniwersalna, oznacza liczbę mnogą „Państwo” oraz pojedynczą „Pan/Pani”.

Porozmawiajmy o ofercie – poniższe zwroty będą w tym pomocne!

▫️ ein Angebot unterbreiten/vorlegen – przedłożyć/przedstawić ofertę
▫️ ein Angebot ablehnen – odrzucić ofertę
▫️ ein Angebot annehmen – przyjąć ofertę
▫️ auf ein Angebot eingehen – przystać na ofertę
▫️ zu einem Angebot auffordern – poprosić o ofertę
▫️ ein verbindliches/bindendes Angebot – wiążąca oferta
▫️ ein unverbindliches/freibleibendes Angebot – niewiążąca/niezobowiązująca oferta
▫️ ein festes/gleich bleibendes Angebot – stała oferta

Składanie zamówienia po niemiecku – kilka przydatnych czasowników

♦️ eine Bestellung – zamówienie
♦️ anliefern – dostarczyć
♦️ streichen – anulować, wycofać
♦️ bearbeiten – opracować
♦️ erteilen – udzielić, złożyć
♦️ als annulliert betrachten – traktować jako anulowane
♦️ auf 50 Stück erhöhen – zwiększyć do 50 sztuk
♦️ schriftlich bestätigen – pisemnie potwierdzić
♦️ schriftlich widerrufen – pisemnie odwołać, anulować

Dostawa do klienta – kilka przydatnych zwrotów po niemiecku

✔️der Lieferant – dostawca
✔️die Lieferbedingungen – warunki dostawy
✔️die Lieferfrist – termin dostawy
✔️die Lieferverzögerung – zwłoka w dostawie
✔️der Frachtbrief – list przewozowy
✔️termingerecht – terminowo
✔️umgehend – niezwłocznie
✔️abholbereit – gotowy do odbioru
✔️reibungslos – bezproblemowo, bez zakłóceń
✔️haftbar machen für – pociągnąć do odpowiedzialności za
✔️den Erhalt der Sendung bestätigen – potwierdzić przyjęcie przesyłki

Coś poszło nie tak – jak napisać reklamację po niemiecku?

♦️ die Reklamation / die Mängelrüge – reklamacja
♦️ der Mangel, die Mängel – wada, usterka, brak czegoś
♦️ der Preisnachlass – opust cenowy
♦️ die Qualitätskontrolle – kontrola jakości
♦️ beschädigen – uszkodzić
♦️ überprüfen – sprawdzić, skontrolować
♦️ haftbar für – odpowiedzialny za
♦️ eine Beanstandung an den Lieferanten richten – skierować reklamację do dostawcy, zakwestionowanie czegoś
♦️ vom Kaufvertrag zurücktreten – odstąpić od umowy kupna
♦️ vom Muster abweichen – odbiegać od wzoru
♦️ die Rücksendungskosten erstatten – zwrócić koszty za przesyłkę zwrotną

Jak upoważnić kogoś do działania w czyimś imieniu? Kilka przydatnych zwrotów po niemiecku.

✔️der Vollmachtgeber – mocodawca
✔️der Bevollmächtigte – pełnomocnik
✔️der Prokurist – prokurent
✔️die Generalvollmacht – pełnomocnictwo ogólne
✔️die Vollmacht erteilen – udzielić pelnomocnictwa
✔️die Vollmacht widerrufen – odwołać pełnomocnictwo
✔️die Willenserklärung – oświadczenie woli
✔️gesetzlicher Vertreter – przedstawiciel ustawowy
✔️rechtswirksam – skuteczny pod względem prawnym

Czasownik „nehmen” jest bardzo często używany w połączeniu z różnymi przedrostkami, które zmieniają jego znaczenie. Poznajmy kilka przykładów!

✔️annehmen
Wir nehmen den Antrag an. – Przyjmujemy wniosek.
✔️aufnehmen
Wir nehmen gern Kontakte mit neuen Lieferanten auf. – Chętnie nawiązujemy kontakty z nowymi dostawcami.
✔️teilnehmen
Ich nehme an einer Konferenz teil. – Biorę udział w konferencji.
✔️vornehmen
Er nimmt Veränderungen in dem Projekt vor. – On dokonuje zmian w projekcie.
✔️entnehmen
Die Preise entnehmen Sie bitte dem Katalog. – Ceny znajdą Państwo w załączniku.
✔️unternehmen
Wir unternehmen entsprechende Schritte. – Podejmujemy odpowiednie kroki.

Należy zwrócić uwagę na budowę zdania!  Nie zawsze przedrostek jest rozdzielny.

Okres przedświąteczny to czas wzmożonych zakupów. Oto kilka przydatnych słówek związanych z handlem.

♦️ den Umsatz erwirtschaften – osiągnąć obrót
♦️ der Standort – lokalizacja
♦️ die Kundschaft – klientela
♦️ das Bargeld – gotówka
♦️ der Großhandel – handel hurtowy
♦️ der Einzelhandel – handel detaliczny
♦️ der Stammkunde – stały klient
♦️ die Gewinnspanne – marża
♦️ die Lebensmittel – artykuły spożywcze
♦️ die Tageseinnahme – utarg dzienny
♦️ der Bedarf an etwas (Dativ) – zapotrzebownaie na coś
♦️ Angebot und Nachfrage – podaż i popyt

Przełom roku to czas na inwentaryzację. To czasochłonne zajęcie, ale warto przy tej okazji nauczyć się kilku pożytecznych zwrotów!

♦️ die Bestandsaufnahme (die Inventur) – spis z natury (inwentaryzacja)
♦️ zählen – liczyć
♦️ messen – mierzyć
♦️ wiegen – ważyć
♦️ die Vorräte – zasoby, zapasy
♦️ zeitraubend – czasochłonny, żmudny
♦️ Das Ergebnis der Bestandsaufnahme fließt in die Bilanz ein. – Wynik inwentaryzacji jest uwględniany w bilansie.
♦️ wegen Inwentur geschlossen – zamknięte z powodu inwentaryzacji
♦️ die Inventur durchführen – przeprowadzać inwentaryzację
♦️ der Jahresabschluss – bilans roczny, roczne zamknięcie rachunkowe
♦️ die Eröffnungsbilanz – bilans otwarcia